Ministerstwo Klimatu – projekt badawczy nt. klastrów energii

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego uczestniczyła w badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach projektu badawczego nt. klastrów energii realizowanego przez Ministerstwo Klimatu. W związku z prowadzonym badaniem ankietowym Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przekazała następujące stanowisko w sprawie klastrów energii:

Współpraca Ministerstwa Energii z klastrami była prowadzona od 2017 roku. Zostały zorganizowane dwa konkursy, w wyniku których Ministerstwo wybrało 66 certyfikowanych klastrów energii. W I konkursie –  33 klastry energii i w II konkursie kolejne 33 klastry energii. W II konkursie uzyskał certyfikat Tomaszowski Klaster Energii, który współpracuje z Lubelskim Klastrem Ekoenergetycznym. Liczba aplikacji w obu konkursach wyniosła 199. Od 2018 roku brak jest jednak działań w zakresie rozwoju klastrów energii. Kluczowe zidentyfikowane problemy utrudniające rozwój klastrów energii w Polsce to:

  • Brak regulacji dot. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń klastrów energii (analogicznie jak dla spółdzielni energetycznych) patrz Art.  38c.  [Obszar działania spółdzielni energetycznej] ustawy OZE i Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Prowadzone były konsultacje https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-skierowalo-do-konsultacji-publicznych-pakiet-legislacyjny-w-obszarze-prosumentow-oraz-spoldzielni-energetycznych
  • Brak jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach klastrów energii, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze wynikające z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Brak pewności i przewidywalności warunków funkcjonowania klastrów energii, co blokuje ich rozwój. Określenie tych warunków (analogicznie jak dla spółdzielni energetycznych) jest kluczowe, aby klastry energii stały się atrakcyjnym instrumentem rozwoju współpracy różnych podmiotów na poziomie lokalnym, mającej na celu dążenie do osiągania niezależności energetycznej.

Rozwój klastrów energii wymaga  wypracowanie zasad współdziałania równorzędnych podmiotów w klastrze oraz zasad współpracy wytwórców energii z operatorami sieci.