Wirtualne spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno Monitor S3

W dniu 15 czerwca 2020 roku odbyło się II Spotkanie robocze Partnerów Projektu EmpInno Monitor S3 , w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (Partnera w projekcie EmpInno Monitor S3). Celem projektu EmpInno Monitor S3 jest usprawnienie procesu monitorowania regionalnych strategii innowacji (RIS3) w regionach partnerskich projektu poprzez opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie pilotażowych rozwiązań, takich jak: ankietowanie, narzędzia informatyczne, czy spotkania bezpośrednie z uczestnikami procesu wdrażania RIS3. Projekt jest realizowany przez instytucje z Niemiec, Finlandii, Danii, Łotwy, Estonii oraz Polski. Partnerem w projekcie jest także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji w naszym regionie.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez Partnerów projektu w ich regionach, obejmującymi opracowanie i testowanie narzędzi monitoringowych, takich jak m.in. ankiety, spotkania dyskusyjne, strony internetowe. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przygotowuje obecnie do wdrożenia stronę internetową „RIS bliżej Nas”, która będzie służyła do bezpośredniej komunikacji z interesariuszami Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim: przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami otoczenia biznesu. Za pomocą strony będą zbierane opinie o działaniach związanych z wdrażaniem RIS oraz o potrzebach interesariuszy związanych z wdrażaniem innowacji.