Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” – podpisanie umowy

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Warszawie została podpisana umowa na realizację operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Operacja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. Będzie ona realizowana przez Grupę Operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, która zainicjowała współpracę w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. W skład Grupy wchodzą: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Lider) oraz partnerzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-BIP),  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik. Operacja będzie realizowana przez 36 miesięcy na terenie Doliny Zielawy w Miejscowości Sosnówka (Gmina Sosnówka). Rolnik będzie produkował surowce pochodzące z upraw współrzędnych i monokulturowych gospodarstwa (owoce, liście i ziele). Surowce zostaną wykorzystane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. do  produkcji herbatki i przyprawy o działaniu prozdrowotnym. Receptura produktów zostanie opracowana przez SGGW, która  przeprowadzi również badania w zakresie opracowania agrotechniki, doboru gatunków, sposobów suszenia, oceny jakościowej uzyskanych surowców oraz ich wykorzystania w nowych produktach. IUNG-PIB przeprowadzi badania w zakresie: opracowania mapy gleby w wersji elektronicznej gospodarstwa; opracowania systemu informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania produkcją w gospodarstwie; badania gleb pod względem chemicznym i fizycznym oraz potrzeb nawadniania; analizy warunków agroklimatycznych (opady, temperatura przy gruncie i na wysokości 2 m); analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla produkcji w gospodarstwie; analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia  dla przetwórstwa (emisja gazów cieplarnianych technologii suszenia, porównanie emisyjności tradycyjnej technologii suszenia z technologią z wykorzystaniem peletu).  Wyniki analizy będą podstawą opracowania ulepszonej metody marketingu produktów końcowych tj. herbatki i przyprawy. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest odpowiedzialna za koordynowanie działań w ramach operacji, świadczenie usług doradczych dla członków Grupy oraz promowanie rezultatów operacji. W ramach operacji zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie Zielawy, który zostanie poddany wielokierunkowej analizie w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w zakresie systemów polikulturowych, zwanych też rolno-leśnymi (agroleśnictwa) i wprowadzania do uprawy dziko rosnących zagrożonych i/ lub chronionych gatunków w innych regionach Polski i poza jej granicami.

Na zdjęciu (od lewej) Panowie: dr inż. Henryk Łucjan – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz Marcin Skórski – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”