Opracowanie dokumentacji projektowej do konkursu 3.7 RPO WL

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego oferuje usługę opracowania dokumentacji projektowej do konkursu dla przedsiębiorców w ramach Działania 3.7 RPO WL. Wnioski do programu można składać do 8.09.2016 r. Konkurs adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług,

  • zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),

  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,

  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 70%. Wartość projektu wynosi od 50 tys. do 13 mln zł, a kwota dofinansowania od 30 tys. do 2 mln zł

Informacji w sprawie oferty udziela Pan Piotr Kowalewski – Dyrektor Działu Wspierania Innowacji Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, tel. 607 169 066, e-mail: p.kowalewski@fundacja.lublin.pl