Wsparcie klastrów z Makroregionu Polski Wschodniej – badanie MIiR

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uczestniczył w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wśród  koordynatorów klastrów z Polski Wschodniej. Celem badania była ocena dotychczasowego wsparcia oferowanego klastrom w ramach funduszy strukturalnych Unii  Europejskiej oraz zbadanie potrzeb klastrów w zakresie przyszłych działań rozwojowych. W wyniku badania został opracowany raport, który określa: zadania realizowane przez koordynatorów klastrów; sukcesy koordynatorów klastrów; potrzeby koordynatorów klastrów; oczekiwania koordynatorów w zakresie przyszłego wsparcia; bariery i zagrożenia w pozyskiwaniu wsparcia na rozwój klastra i przy realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny podczas badania zaproponowała dostosowanie wsparcia do określonych, indywidualnych potrzeb każdego klastra np. w formie programu grantowego, w ramach którego klastry będące na różnym poziomie rozwoju, z różnych branż, o różnej specyfice mogłyby ubiegać się o wsparcie na swoje specyficzne potrzeby, np. wynikające z opracowanej strategii rozwoju klastra. Dodatkowo Fundacja zasugerowała stworzenie funduszu na dofinansowanie wkładu własnego koordynatora przy ubieganiu się o wsparcie na realizację projektów związanych z rozwojem klastra.