Ustawa o efektywności energetycznej – najważniejsze regulacje

Celem ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020 (10,5% oszczędności energii finalnej do końca 2020 roku, począwszy od stycznia 2014 roku) , a także stymulowanie inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie oraz produkty. Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 października 2016 roku.

Najważniejsze regulacje:

  1. Krajowy plan działań – ma zawierać opis programów poprawiania efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, określenie krajowego celu tej efektywności oraz informacje o oszczędnościach energii w dystrybucji i końcowym zużyciu. KPD będzie opracowywany co 3 lata przez Ministra Energii. Pierwszy Plan zostanie przekazany do Komisji Europejskiej do 30.04.2017 roku.
  2. Białe certyfikaty – certyfikaty będą wydawane na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia o charakterze proefektywnościowym i będą stanowić potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia energii finalnej. Do katalogu przedsięwzięć uprawniających do uzyskania certyfikatów należą: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i rządzeniami technicznymi, odzyskiwanie energii, ograniczenie strat związanych z poborem energii, ograniczenie strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Realizacja musi być potwierdzona audytem efektywności energetycznej, który będzie przedstawiany do weryfikacji Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.
  3. Ograniczenie w stosunku do podmiotów zobowiązanych (m.in. przedsiębiorstwa energetyczne produkujące i prowadzące obrót energią), obowiązku w zakresie efektywności energetycznej poprzez uiszczenie opłaty zastępczej do 30% tego obowiązku w 2016 roku, 20% w 2017 roku i 10% w 2018 roku. W 2019 roku i latach następnych uiszczenie opłaty zastępczej będzie możliwe jedynie w przypadku niemożności nabycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej z uwag i na fakt, że ich cena była wyższa niż wartość jednostkowej opłaty zastępczej lub z uwagi na niewystarczającą podaż tych praw.  Jednostkowa opłata zastępcza wyniesie 1000 zł w 2016 roku, 1500 zł w 2017 roku za tonę oleju ekwiwalentnego. Opłata będzie się zwiększać o 5% w stosunku do roku poprzedniego, w kolejnych latach.
  4. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązek przeprowadzania audytu został nałożony na przedsiębiorców innych niż mikro, mali i średni. Audyt będzie wykonywany co 4 lata. Pierwszy audyt ma być przeprowadzony w okresie 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie (do końca 09.2017 roku). Nie wywiązanie się z obowiązku skutkować będzie karą pieniężną w wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
  5. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej – są zobowiązane do stosowania jednego z poniższych środków poprawy efektywności energetycznej:

– realizacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

– nabywanie urządzeń, instalacji lub pojazdów charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

– realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

– wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego.

 

Opracowała: Małgorzata Gałczyńska

Literatura:

Efektywność energetyczna – kluczowe zmiany systemowe, autorzy: Andrzej Walkiewicz – Radca prawny, Senior Associate, Łukasz Petelski, aplikant radcowski, Associete, Zespół Energy&Utilities kancelarii Bird&Bird

Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej, autor: PAP