OZE

Ustawa o OZE – najważniejsze zmiany

Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego w 2015 roku udział OZE w całkowitym bilansie energetycznym kraju wyniósł 12% wobec zakładanych 10%. Do 2020 roku Polska musi osiągnąć 15% udział OZE. Osiągnięciu tego celu mają sprzyjać przyjęte regulacje prawne.

W dniu 1 lipca 2016 roku wszedł w życie czwarty rozdział ustawy o OZE dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców i prosumentów. Najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie:

  1. Aukcyjny system wsparcia zastąpi zielone certyfikaty. Aukcja polegać będzie na zamawianiu przez Rząd określonej ilości energii odnawialnej. Wytwórcy będą oferowali swoją cenę sprzedaży. Energię sprzedadzą producenci, którzy zaoferują najkorzystniejsze warunki cenowe. Na zakup energii wprowadzono koszyki/grupy technologiczne.
  2. Preferencje dla stabilnych źródeł OZE, mniej korzystne warunki dla energetyki wiatrowej i słonecznej. Zmiany w ustawie OZE są szczególnie korzystne dla biogazowni, które znalazły się w złej sytuacji ze względu na niską cenę certyfikatów, która nie gwarantuje spłaty zobowiązań. Ustawa wprowadza specjalny obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia dla energii produkowanej z biogazu rolniczego na poziomie 0,65% sprzedaży energii (potocznie niebieskie lub błękitne certyfikaty). Mechanizm ma spowodować równowagę pomiędzy podażą i popytem certyfikatów – w konsekwencji ceny świadectwa pochodzenia energii z biogazu zaczną kształtować się na poziomie bliskim opłaty zastępczej na ten rok – 300,03 zł/MWh. W ustawie określono też cenę referencyjną w aukcjach przeprowadzanych  w latach 2016-2018 dla instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy do produkcji energii elektrycznej na poziomie nie niższym niż 550 zł/MWH – dla instalacji istniejących , które będą chciały przejść z systemu zielonych certyfikatów do aukcyjnego.
  3. Ustawa zakłada powstanie klastrów/spółdzielni energetycznych.
  4. Wprowadzenie definicji biomasy lokalnej – pozyskana pierwotnie w promieniu do 300 km od instalacji OZE.
  5. Rozszerzenie definicji prosumenta o jednostki samorządu terytorialnego, parafie i szkoły.
  6. Wsparcie dla prosumentów: opusty tj. rozliczenie różnicy miedzy ilością energii, którą prosumenci wyprodukują np. w panelu fotowoltaicznym, a tą którą pobiorą w czasie, gdy instalacja nie produkuje energii np. w nocy. Instalacje do 10 kW – opust w stosunku 1 (ilość energii wprowadzona do sieci) do 0,8 ( ilość energii pobrana z sieci). Pozostałe 0,2 energii ma służyć pokryciu przez sprzedawcę kosztów dystrybucji energii pobranej przez prosumenta z sieci. Opust ma obowiązywać przez 15 lat. Zniesienie kwartalnego obowiązku raportowania do URE ilości energii wytworzonej i sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Energetyki rozwój energetyki prosumenckiej powinien iść w kierunku zaspokajania potrzeb własnych . Działalność prosumencka nie ma służyć zarabianiu na produkcji energii tylko oszczędzaniu.
  7. Określenie ilości biomasy w tzw. Instalacji spalania wielkopaliwowego – powyżej 15% łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw. Można wykorzystywać biodegradowalne odpady komunalne i przemysłowe, a także drewno energetyczne i biomasę zanieczyszczoną.
  8. Opłata przejściowa dopisywana do rachunków za energię elektryczną odbiorców końcowych – wynik przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i  energii elektrycznej – likwidacja długoterminowych elektrowni KDT. Wytwórcy energii otrzymują pomoc publiczną. Opłata wzrośnie do 8 zł miesięcznie (obecnie wynosi 3,87 zł), jak wyjaśnia Ministerstwo Energi, ze względu na ponad miliardowe zadłużenie Zarządcy Rozliczeń.
  9. Do 1.09.2016 roku jest zagwarantowany ustawowo ograniczony wzrost cen ciepła. Zgodnie z ustawą limity cen będzie ustalał Minister Energii w drodze rozporządzenia.

Rząd zapowiedział już nowelizację ustawy – będzie pracował m.in. nad rozwiązaniami, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli być prosumentami.

Opracowała: Małgorzata Gałczyńska

Literatura:

Nowelizacja ustawy o OZE – wsparcie głównie dla stabilnych źródeł, autor PAP, www.wnp.pl

Co przyniesie nowelizacja ustawy o OZE?, autor: WNP.PL

Jest projekt nowelizacji ustawy o OZE, Gramwzielone.pl

Przedstawiono projekt nowelizacji ustawy o OZE, autor: PAP/WNP.PL

Senat zaproponował poprawki do ustawy o OZE, autor: PAP

Jakie ryzyka dla sprzedawców energii e prosumenckim modelu rozliczeń, autor: WNP.PL

Koło ratunkowe dla biogazowni rolniczych, autor: WNP.PL

Nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm, autor: PAP

Senackie komisje zgłosiły poprawki do ustawy o OZE, autor: PAP