Charakterystyka Klastra

W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne. Wśród Partnerów Klastra są m.in.: producenci maszyn i urządzeń (brykieciarek, granulatorów, rozdrabniaczy, młynów, osprzętu towarzyszącego przy produkcji brykietu i peletu, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz producenci peletu i brykietu. Partnerami są również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych. Kolejna grupa to podmioty zajmujące się gospodarką odpadami przemysłowymi, edukacją wyższą i badaniami oraz efektywnością energetyczną i budownictwem pasywnym.

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest  wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji  technologicznych, produkcyjnych i procesowych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie oraz poprawa efektywności energetycznej i rozwój budownictwa pasywnego.

Do głównych celów strategicznych realizowanych przez Klaster należą:

  • zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym województwa lubelskiego, zwłaszcza przez drobną energetykę rozproszoną;
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o lokalne zasoby energetyczne, zwłaszcza o odnawialne źródła energii;
  • wspieranie rozwoju i promocja lokalnych rozwiązań mających na celu zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
  • stymulowanie rozwoju nowych technologii i rozwój zaplecza analityczno-badawczego w regionie na potrzeby rozwoju branży energetyki odnawialnej oraz budownictwa pasywnego;
  • wspieranie systemu kształcenia kadr dla branży energetyki odnawialnej odnawialnej oraz budownictwa pasywnego.

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny podejmuje działania związane z inicjowaniem i rozwojem współpracy w ramach klastrów energii, których tworzenie umożliwia Ustawa o odnawialnych źródłach energii.