Inicjatywa PARP Conect & Scale up – Klastry, Współpraca, Innowacje

W dniu 24 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie innowatorów w ramach inicjatywy PARP Connect & Scale up poświęcone klastrom, współpracy i innowacjom, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. PARP Connect & Scale up to inicjatywa, której celem jest budowa efektywnego rynku innowacji. Podczas spotkania dyskutowano o tym, w jaki sposób dobrze zorganizowana współpraca w ramach klastrów, oparta o zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami, instytucjami otoczenia biznesu daje szansę na: wymianę wiedzy i doświadczeń, wzajemne inspirowanie, podejmowanie nowych ambitnych projektów, tworzenie innowacji, wprowadzanie na rynek wspólnych produktów i usług, rozwój przedsiębiorstw, tworzenie większej wartości, transformowanie gospodarki, rozwój kadr, sprawne radzenia sobie z trudnościami, a tym samym dla podmiotów współpracujących staje się trampoliną do ich ekspansji krajowej i zagranicznej.

Spotkanie miało charakter praktyczny i było oparte na prezentacji doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy w ramach klastrów przez przedstawicieli firm z różnych branż i części Polski.Wskazywali oni na powody przynależności do klastrów oraz kluczowe czynniki sukcesu. Do najważniejszych należą: możliwość otrzymania wsparcia w wielu dziedzinach, wzajemne zaufanie i współpraca przy realizacji wspólnych projektów, możliwość korzystania z doświadczeń innych i wymiana wiedzy, rozwój kontaktów międzyludzkich, wsparcie jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni przy realizacji projektów naukowo-badawczych. Podkreślali ogromne znaczenie wiarygodności, otwartości, zaufania i relacji międzyludzkich we współpracy w ramach klastrów. Zdaniem prelegentów podstawę do skutecznego działania stanowi zespół. W przypadku klastrów jest on często interdyscyplinarny i oparty o unikalne kompetencje. Klaster to współpraca i konkurencja w jednym. Wcześniej podmioty, które ze sobą konkurowały w klastrze prowadzą współpracę. Jest to organizacja różnorodna, a przez to ciągle ucząca się. Podkreślano, że receptą na sukces jest nie tylko innowacyjny pomysł, ale także zapewnienie środków na jego realizację. Bardzo ważna jest rola koordynatorów klastrów, którzy animują współpracę w ramach klastra. Jednak powodzenie w największym stopniu zależy od samych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Wielu rozmówców podkreślało znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego, opartej o odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej. Zwrócono uwagę, że obecnie innowacje powstają na styku branż, dlatego coraz większe znaczenie ma różnorodność podmiotów w klastrach.