Nowelizacja ustawy OZE – konsultacje

Ministerstwo Klimatu zaprasza do zgłaszania uwag do projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany dotyczą m.in. ograniczenia obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w wyniku podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji OZE (zgodnie z propozycją małą instalację zdefiniowano jako instalację OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW); przedłużenia do 30 czerwca 2045 r. maksymalnego okresu obowiązywania mechanizmu rozliczeń na zasadzie opustu dla instalacji prosumenckich, obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE poza systemem prosumenckim, obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP i obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego (termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP przedłuża się z 30 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r., czyli o 5 lat).

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.