Społeczna odpowiedzialność biznesu – dobre praktyki

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w latach 2014-2015 realizowała  projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”.

Celem projektu był rozwój Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez wdrożenie strategii CSR. Od czasu zakończenia realizacji projektu Fundacja przestrzega zasad racjonalnego i ekologicznego użytkowania materiałów i urządzeń biurowych oraz popularyzuje zasady opracowanej w ramach projektu ECOkarty wśród klientów i podmiotów współpracujących z Fundacją. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, którego jednym z celów jest podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Podobne działania realizuje wiele podmiotów, w tym duże przedsiębiorstwa, które w Polsce są zobowiązane do sporządzania raportów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Podmioty wdrażające z sukcesem działania w zakresie CSR chwalą się swoimi osiągnięciami poprzez promowanie dobrych praktyk.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu co roku wydaje raporty „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport umożliwia zapoznanie się z szerokim wachlarzem działań odpowiedzialnego biznesu, które obejmują 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
W edycji za 2019 rok znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem w ostatnim roku okazały się praktyki związane z troską o środowisko. W tej dziedzinie nastąpił wzrost o ponad 35 % w stosunku do poprzedniej edycji. Wśród dobrych praktyk zgłoszonych przez 129 firm  znalazły się m.in. działania z zakresu:  ograniczenia zużycia plastiku, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony bioróżnorodności, edukacji środowiskowej czy przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” z 2019 roku.

Dobre praktyki z poprzednich edycji raportu.

Projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny” uzyskał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.