Monitoring RIS3 – pozyskiwanie informacji od interesariuszy

Podczas realizacji projektu EmpInno stwierdzono, że w istniejących systemach monitorowania regionalnych strategii innowacji (RIS3) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych, w tym podmioty innowacyjne, takie jak: firmy, podmioty badawczo-rozwojowe i inni interesariusze ekosystemu innowacji. Odpowiadając na te potrzeby Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w ramach projektu EmpInno MonitorS3 zaplanowała działania, których głównym celem jest wypracowanie nowych rozwiązań, metod, sposobów pozyskiwania informacji od użytkowników końcowych (interesariuszy RIS3) w celu zwiększenia jakości i skuteczności sposobów monitorowania RIS3.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w marcu 2020 roku przeprowadziła postępowanie na wybór wykonawców usługi opracowania (zaprojektowania, wykonania i uruchomienia) modułu „RIS bliżej Nas” oraz opracowania spójnej wizualnie i funkcjonalnie z modułem aplikacji mobilnej.  Moduł zostanie utworzony na subdomenie www.ris.fundacja.lublin.pl i będzie wykorzystywany do:

  1. Zarządzania ankietami, które będą wypełniane przez użytkowników – interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) tj. instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy (zakładka Ankieta);
  2. Promocji projektu EmpInno Monitor S3 (zakładka o projekcie);
  3. Promowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu i związanych z wdrażaniem RIS3 (zakładka wydarzenia). Link do modułu zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – właściciela RIS3. Podstawą do opracowania modułu będzie ankieta, której treść zostanie skonsultowana podczas warsztatów z wykorzystaniem metodologii Design Thinking, które zostaną  zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelskiego w marcu i kwietniu. W warsztatach wezmą udział eksperci zainteresowanych stron RIS3: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostki naukowo-badawcze, uniwersytety, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy.  Wnioski z warsztatów i rekomendacje zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Będą mogły być wykorzystane do: zwiększenia jakości i skuteczności sposobów monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim. Przy realizacji ww. zadań Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będzie ściśle współpracowała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, właścicielem RIS3 oraz partnerami Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Szczegółowe informacje o projekcie EmpInno MonitorS3.