Projekt SCALE UP – I spotkanie Grupy Interesariuszy

W dniu 28 listopada 2019 roku w Lublinie odbyło się I pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Partnera Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego). Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest partnerem w projekcie SCALE UP – Supporting  concentration and robustness of SMEs within the renewed EU Industrial Policy (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE). Jest to nowa inicjatywa Województwa Lubelskiego, współfinansowana ze środków Interreg Europe, realizowana wspólnie z 6 zagranicznymi partnerami z  Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Celem projektu SCALE UP jest wsparcie europejskiej konkurencyjności MŚP i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP we wchodzeniu na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne. Tematem I spotkania była współpraca gospodarcza i relacje sieciowe w rozwoju oraz ekspansji MŚP. Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z różnymi modelami współpracy gospodarczej i naukowo- gospodarczej, która może być szansą na skalowanie biznesu. Podczas części warsztatowej dyskutowano nt. potrzeb i problemów oraz  potencjalnych rozwiązań, w tym dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane w województwie lubelskim do rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz współpracy w ramach inicjatyw klastrowych. Uzyskane informacje będą wykorzystane przy tworzeniu rekomendacji do nowej perspektywy finansowej RPO WL 2020-2027 i opracowania wsadu merytorycznego do projektu Marketing Gospodarczy III, z którego konkretne korzyści będą mogli czerpać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.