Spotkanie pt. „Wsparcie Klastrów w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego”

W dniu 27 maja 2019 roku w Lublinie odbyło się spotkanie pt.  „Wsparcie klastrów w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Lubelski Klaster Ekoenergetyczny z ramienia IUNG-PIB w Puławach. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z bieżącą sytuacją polskich klastrów, systemem wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych oraz instrumentem wspierającym umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – poddziałaniem 2.3.3 POIR. Podczas spotkania przedstawiono także informacje dotyczące planów Komisji Europejskiej w zakresie kierunków przyszłej europejskiej polityki klastrowej oraz zmian w europejskim systemie certyfikacji klastrów dokonywanym przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ang. ESCA). Przybliżono także wyniki prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, która została powołana przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Grupa składa się  m.in. z 8 przedstawicieli polskich klastrów, w tym 4 z Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 8 przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów wojewódzkich, w tym przedstawiciela województwa lubelskiego. Celem działania Grupy jest wypracowanie założeń do wyznaczenia  kierunków rozwoju przyszłej polityki klastrowej w Polsce oraz opracowanie rekomendacji w zakresie skutecznego wspierania rozwoju klasteringu w Polsce, a także włączania klastrów w realizację zadań w ramach różnych polityk publicznych. Omówiono również standardy zarządzania klastrem opracowane przez PARP, których celem jest podnoszenie jakości zarządzania i poziomu profesjonalizacji struktur organizacyjnych polskich klastrów. W czasie spotkania wspomniano także o dobrych praktykach w zakresie wspierania klastrów w poszczególnych regionach Polski, jak systemy wyboru Regionalnych Klastrów Kluczowych, programy akceleracyjne dla start-upów klastrowych czy możliwości realizacji zadań publicznych przez klastry w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pani Ewa Paszkiewicz-Tomasiak, reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, przedstawiła działania podejmowane na poziomie regionu w zakresie opracowania polityki klastrowej oraz dotychczasową współpracę z regionalnymi klastrami mającą na celu opracowanie instrumentów wsparcia ich rozwoju w przyszłym okresie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.