Projekt EmpInno Monitor S3

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest partnerem w projekcie EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt jest kontynuacją działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku). Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich regionach projektu. Liderem projektu jest  Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock mbH z Niemiec. W ramach projektu współpracują następujący Partnerzy: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd., South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government, Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów. Projekt będzie realizowany w okresie: sierpień 2019 – styczeń 2021. Całkowity budżet projektu wynosi: 854 050 euro, w tym finansowanie z programu: 672 787,50 euro. Działania projektowe obejmą, m.in.:

  • Opracowanie modułu „RIS bliżej nas” do zarządzania ankietami, który zostanie umieszczony na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – właściciela RIS3 zostanie umieszczony link przekierowujący do modułu.
  • Opracowanie aplikacji na telefon komórkowy w oparciu o ankietę opracowaną przez ekspertów. Po wprowadzeniu nowych informacji do modułu użytkownicy aplikacji będą otrzymywali powiadomienie SMS, co umożliwi im przekazanie stanowiska w sprawie.
  • Organizacja trzech warsztatów (z wykorzystaniem metodologii Design Thinking). W warsztatach będą uczestniczyć eksperci i interesariusze RIS3: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy. Celem spotkań będzie m.in. wypracowanie koncepcji modułu „RIS bliżej nas” i aplikacji na telefon komórkowy. Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu, Specjalista RIS3 ds. Energetyki, tel. 516 283 342, 887 200 020, e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl