„Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018” – spotkanie informacyjne

W dniu 22 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podczas spotkania dokonano podsumowania badania benchmarkingowego, które objęło 40 polskich klastrów, w tym 13 krajowych klastrów kluczowych. Podczas spotkania zaprezentowano także założenia krajowej polityki klastrowej, ideę i działania adresowane do klastrów w ramach projektu Cluster FY wdrażanego przez PARP oraz krajowe i zagraniczne dobre praktyki związane z rozwojem działalności klastra. Lubelski Klaster Ekoenergetyczny otrzymał raport dedykowany zawierający charakterystykę klastra wraz z dobrymi praktykami oraz rekomendacjami dla klastra.