Energetyczny „okrągły stół”

W dniu 14 listopada 2017 odbył się Energetyczny „okrągły stół” zorganizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” . Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem spotkania było przedyskutowanie narzędzi i metod wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) w poszczególnych regionach partnerskich projektu EmpInno, a także identyfikacja głównych problemów we współpracy środowiska naukowego z biznesem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, samorządu regionalnego oraz instytucji otoczenia biznesu z Polski, Finlandii i Danii.  Podczas spotkania poddano ocenie obszary inteligentnych specjalizacji, określone w poszczególnych dokumentach RSI, pod kątem ich szczegółowości oraz skali oddziaływania na gospodarkę danego regonu; zastanawiano się nad metodami i narzędziami wdrażania RSI oraz nad rozwiązaniami, które wpłynęłyby na usprawnienie ich wdrażania, a także zwiększyłyby efektywność osiągania założonych celów i rezultatów. Poddano także ocenie współpracę świata nauki i biznesu. Zidentyfikowano również pomysły i przedsięwzięcia, które tą współpracę mogłyby usprawnić. Wnioski ze spotkania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odpowiadającego za wdrożenie RSI.