Szkolenie „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych”. Szkolenie skierowane jest do osób młodych do 29 roku życia, bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, niepracujących i nie uczących się dziennie, które posiadają uprawnienia energetyczne/ elektryczne. Szkolenie obejmie 24 godziny zajęć i zakończy się uzyskaniem certyfikatu UDT. Uczestnik szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie miał możliwość odbycia stażu zawodowego.

Szkolenie jest realizowane w ramach Projektu „Młodzi na start!” wdrażanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Organizacja szkolenia jest dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji pod numerem tel. 81 710 19 00 lub 516 283 455.