Projekt BioReg – Warsztat „Zarządzanie odpadami drzewnymi – dobre praktyki”

W dniu 29 czerwca 2017 roku w Puławach odbył się warsztat „Zarządzanie odpadami drzewnymi – dobre praktyki”, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG BIP) – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Międzynarodowy warsztat został zorganizowany w ramach projektu BioReg, w którym IUNG BIP uczestniczy jako partner. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Klastra i Lubelski Klaster Ekoenergetyczny uczestniczą w działaniach projektowych. Głównym celem projektu BioReg jest identyfikacja, rozwój oraz uwolnienie niewykorzystanego potencjału odpadów drzewnych na poziomie europejskim, a także umożliwienie wdrożenia szeregu praktyk waloryzacyjnych dla odpadów drzewnych na terenie Europy. W tym celu zbudowana zostanie platforma interesariuszy projektu BioReg. Ułatwi ona identyfikację i wybór najlepszych praktyk oraz kluczowych czynników sukcesu spośród regionów europejskich, gdzie wprowadzono systemy produkcji energii odnawialnej w oparciu o odpady drzewne oraz lokalne sieci ciepłownicze, pozwalające na kontrolę zanieczyszczenia powietrza i efektywne gospodarowanie popiołem drzewnym. We współpracy z kluczowym interesariuszem projektu z regionów demonstracyjnych i odbiorców, wiedza, narzędzia, mechanizmy i praktyki zostaną przekazane i wprowadzone w regionach z niewykorzystanym potencjałem odpadów drzewnych.  W realizacji projektu bierze udział 5 modelowych regionów (Göteborg, Västsverige, Szwecja; Karlsruhe, Badenia-Wirtembergia, Niemcy; Lombardia, Emilia-Romania, Włochy; Północno-Zachodnia Anglia, Wielka Brytania oraz Vorarlberg i Styria, Austria), w których zostaną zidentyfikowane dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odpadów drzewnych oraz 3 regiony tzw. odbiorcy, w których powielone zostaną dobre praktyki: Normandia (Francja), Lubelszczyzna (Polska) oraz Region Alentejo i Lizbona (Portugalia). Podczas warsztatu przedstawiciele regionów modelowych prezentowali dobre praktyki z zakresu wykorzystania odpadów drzewnych. W dalszej części dyskutowano nt. możliwości zaadoptowania tych rozwiązań w regionach tzw. odbiorcach. Sformułowano wstępne wnioski dot. proponowanych rozwiązań do wdrożenia w Regionie Lubelskim. Projekt BioReg uzyskał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020,  na podstawie umowy nr 727958.

BioReg-informacja prasowa