Konferencja „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy?” – aktualny program

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zapraszają do udziału w konferencji pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy?”. Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Czartoryskich 8 w Puławach. Konferencja jest organizowana w ramach międzynarodowego projektu BioEcon, realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, który uzyskał finansowanie z Unii Europejskiej w programie Horyzont 2020. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rozwojem inteligentnej specjalizacji regionalnej biogospodarki. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia mające wpływ na kształtowanie polityki energetycznej w regionie i gminie, m.in.: możliwości integracji i wykorzystania istniejącego w gminie potencjału  odnawialnych źródeł energii, w tym potencjału biomasy rolniczej i odpadowej, a także zagadnienia związane z klastrami energii,  które są wskazane w ustawie o OZE, jako jedna z form współpracy umożliwiająca osiągniecie niezależności energetycznej gmin i powiatów. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane przykładowe inicjatywy samorządów z województwa lubelskiego w zakresie tworzenia klastrów energii. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i mediów z województwa lubelskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszenia do dnia 5 kwietnia 2017 roku na nr fax: 81 4786 900 lub e-mail: kzylowska@iung.pulawy.pl. O udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Program konferencji

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji