Konferencja w ramach projektu CLUSTERS3

W dniu 7 marca 2017 roku w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu CLUSTERS3 „Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3”, w której uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest Partnerem w projekcie realizowanym w ramach programu Interreg Europa. Celem projektu wdrażanego z udziałem 9 zagranicznych partnerów z 7 regionów UE jest usprawnienie polityki klastrowej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami UE, które realizują sprawdzone modele współpracy podmiotów w ramach klastrów, a jednocześnie podejmują wspólne dla Europy wyzwanie realizacji regionalnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji. W ramach działań zaplanowanych w projekcie CLUSTERS3 przewidziano m.in. spotkania w każdym z regionów partnerskich, których celem jest poznanie specyfiki współpracy w ramach różnych sieci działających w tych regionach oraz  wymiana dobrych praktyk z lokalnymi  klastrami. W zdiagnozowaniu problemów i potrzeb klastrów mają pomóc badania ankietowe, regionalne spotkania z interesariuszami oraz wizyty studyjne w regionach partnerskich. Powyższe działania pozwolą samorządowi województwa na przygotowanie tzw. Planu Działania, który będzie określał przyszłą, bardziej przyjazną klastrom politykę regionu. Podczas spotkania w Lublinie przedstawiono zagadnienia związane, m.in. z rozwijaniem klastrów i budowaniem ekosystemu innowacji; krajową polityką klastrową; instrumentami wsparcia współpracy międzynarodowej klastrów;  zarządzaniem klastrami, a także założeniami tworzenia polityki klastrowej. Prezentowane były także dobre praktyki klastrowe w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowy kapitału społecznego, budowy łańcucha kooperacyjnego oraz wchodzenia na rynki międzynarodowe. Podczas spotkania Lubelski Klaster Ekoenergetyczny prezentował swoją ofertę na stoisku.

Relacja z konferencji