Dofinansowanie na realizację projektów z zakresu produkcji energii z OZE w przedsiębiorstwach

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców do korzystania z usługi opracowania dokumentacji projektowej (wniosku projektowego i biznesplanu) do konkursu w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu mogą być następujące działania: budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji; budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci); budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości; poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach). Wnioskodawcami mogą być: spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju jednostki wytwórczej oraz wielkości przedsiębiorstwa i może wynieść max. 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 70% dla średnich przedsiębiorstw i 60% dla dużych przedsiębiorstw (z wyjątkiem  projektów budowy  nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej z wykorzystaniem wiatru i słońca w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok oraz instalacji, dla której źródłem są biomasa i biogaz o mocy mniejszej niż 50 kWe. W przypadku tych projektów intensywność pomocy wyniesie 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 55% dla średnich przedsiębiorstw i 45% dla dużych przedsiębiorstw). Wnioski będzie można składać od 28.02 do do 31.05.2017 roku. Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny prosimy są o kontakt z Panem Piotrem Kowalewskim – Dyrektorem Działu Wspierania Innowacji, tel. 607 169 066, e-mail: p.kowalewski@fundacja.lublin.pl .