Projekt BIOEASTsUP – zaproszenie do udziału w badaniu z zakresu biogospodarki

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, który jest koordynatorem projektu „Promocja zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (BIOEASTsUP)  zaprasza do do udziału w badaniu z zakresu biogospodarki.

Biogospodarka „… obejmuje wszystkie sektory i systemy, które opierają się na zasobach biologicznych – zwierzętach, roślinach, mikroorganizmach i pochodzącej od nich biomasie, w tym odpadach organicznych – oraz ich funkcje i zasady. Obejmuje i łączy: (i) ekosystemy lądowe i morskie oraz usługi, które zapewniają; (ii) wszystkie sektory produkcji podstawowej, w których wykorzystuje się i wytwarza zasoby biologiczne (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i akwakultura); oraz (iii) wszystkie sektory gospodarki i przemysłu, które wykorzystują biologiczne zasoby i procesy do produkcji żywności, paszy, bioproduktów, energii i świadczenia usług ”.

Badanie prowadzone jest w ramach działania, którego celem jest ocena zasobów i potencjału biogospodarki w regionach objętych działaniami projektu. Do chwili obecnej zespół badawczy projektu zebrał wskaźniki i dane statystyczne, umożliwiające ocenę statusu biogospodarki w Polsce. Jednak, aby uzyskać obiektywną ocenę wymagane jest zaangażowanie ekspertów  z różnych dziedzin biogospodarki, którzy dzięki udziałowi w badaniu uzupełnią informacje ilościowe wymagane do przeprowadzenia analiz. Zaproszenie do udziału w badaniu jest skierowane do osób posiadających specjalistyczną wiedzę branżową w zakresie różnych aspektów organizacji biznesowej biogospodarki o obiegu zamkniętym i jej polityk. Istotne z punktu widzenia skuteczności badania są opinie reprezentantów różnych grup ekosystemu biogospodarki, takich jak: przemysł, uczelnie / instytucje badawcze, jednostki rządowe i samorządowe, czy instytucje otoczenia biznesu.

Ankieta w języku polskim znajduje się pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BIOEASTsUPTask1_4 . Po wejściu na stronę www po jej prawej stronie znajduje się przycisk umożliwiający wybór wersji ankiety w języku polskim. Ankietę można wypełnić do dnia 8 stycznia 2020 roku.

Projekt „Promocja zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (BIOEASTsUP)  jest finansowany z programu Horyzont 2020. Projekt ma wesprzeć inicjatywę BIOEAST w realizacji jej Wizji do 2030 r. oraz Plan działania na rzecz uwolnienia potencjału zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) (BG, HR, CZ, EE, HU, LAT, LIT, PL, PO, SK, SL). Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju działalności badawczej i wdrażania innowacji w sektorze biogospodarki z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania potencjału biomasy, rozwoju obszarów wiejskich, a także kształtowania polityk wspierających rozwój biogospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej.