VI Kongres Klastrów Polskich

W dniach 9 i 10 listopada 2020 r. w Szczecinie odbył się VI Kongres Klastrów Polskich „Klastry narzędziem polityki rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation EU”, w którym uczestniczyła on line Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Pracodawców Klastry Polskie i Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny. Spotkanie było poświęcone omówieniu roli klastrów we wspieraniu europejskiej, krajowej i regionalnej polityki rozwoju gospodarczego oraz możliwościom wsparcia konkurencyjności firm. Podczas kongresu dyskutowano nt. roli klastrów w rozwoju regionów, w budowaniu międzynarodowych powiązań pomiędzy przedsiębiorcami i w digitalizacji gospodarki. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami uzyskania wsparcia działalności badawczej i rozwojowej w programach europejskich oraz perspektywą pozyskania środków w ramach funduszy strukturalnych na lata 2021-2027. Zaprezentowano także możliwe kierunki rozwoju ekosystem „zielonej” gospodarki, w tym gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas spotkania podkreślono kluczową rolę regionów w kształtowaniu polityki rozwoju klastrów. Przykładem regionu, który skutecznie wspiera klastry od 2008 roku jest województwo pomorskie. Zauważono, że w Polsce jest coraz mniej znaczących klastrów, dlatego wsparcie ich rozwoju jest potrzebne. Klastry wymagają wsparcia na różnych poziomach w zależności od ich rozwoju. Wsparcie powinno być dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Podkreślano, że klastry są instrumentem szybkiego reagowania na problemy w regionach np. odegrały znaczącą rolę w czasie pandemii koronawirusa. Modele zarządzania klastrami w nowych warunkach, kiedy kontakty bezpośrednie zostały ograniczone będą się zmieniać. Wsparcie powinno być kierowane na rozwój konkretnych projektów klastrowych np. rozwijających współpracę badawczo-rozwojową.