2. Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu „Green Gas Poland 2019” – panel dotyczący biogazu

W dniu 2 października w Warszawie odbyła się 2. Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu „Green Gas Poland 2019”. Podczas Konferencji miał miał miejsce panel dyskusyjny współorganizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), który jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Tezy do dyskusji podczas panelu zostały zebrane w trakcie spotkań roboczych pracowników IUNG z przedstawicielami 6 biogazowni w Regionie Lubelskim oraz z ekspertami w zakresie produkcji biogazu, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia 2019 roku w ramach projektu BioEcon. Przedmiotem dyskusji podczas panelu były najważniejsze problemy i potrzeby branży biogazowej w naszym regionie, takie jak:

  1. Szacowanie emisji  gazów cieplarnianych w rolnictwie  – ślad węglowy – możliwości ograniczenia emisji z rolnictwa z wykorzystaniem biogazowni
  2. Zagospodarowanie pofermentu  z biogazowni – wpływ na glebę, korzyści dla rolnictwa, ślad węglowy stosowania pofermentu, aktualne regulacje prawne
  3. Biogazownia w łańcuchu korzyści  w ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym –  zagospodarowanie odpadów, produkcja nawozów, produkcja biogazu
  4. Rola biogazowni w lokalnych  systemach energetycznych – Klastry energii – ograniczenie lokalnych emisji do atmosfery ze spalania, rola jako źródła bilansującego produkcję energii w ramach klastra energii oraz magazynu energii
  5. Lokalizacja biogazowni – bariery – korzyści – małe biogazownie – współpraca z gospodarstwami rolnymi (substrat, poferment)
  6. Regulacje prawne – stan i potrzeby producentów  biogazu
  7. Koncepcja biogazowni biometanowej/ sieciowej (produkcja biogazu w celu wtłoczenia do sieci)

Celem panelu było przedyskutowanie ww. tematów w gronie producentów biogazu, ekspertów i decydentów mających wpływ na tworzenie warunków do rozwoju biogazowni w Polsce i próba znalezienia najlepszych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności w tej branży. Wnioski z dyskusji panelowej zostaną sformułowane w postaci raportu, który zostanie przekazany przez IUNG-PIB do Instytucji/ organów decydujących o tworzeniu tych warunków w Polsce. Dodatkowo materiał zostanie wykorzystany do konsultacji w ramach prac nad opracowaniem strategii dotyczących rozwoju biogospodarki w Polsce oraz będzie prezentowany na forum europejskim.