Warsztat „Jak usprawnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami?” – zaproszenie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w Warsztacie pt. „Jak usprawnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami?”, który odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości), w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro). Warsztat jest organizowany w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem warsztatu będzie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań istniejących problemów we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi/ wyższymi uczelniami, które zostały zidentyfikowane podczas cyklu warsztatów zorganizowanych w pierwszej fazie realizacji projektu EmpInno. Zidentyfikowane problemy to, m.in.: niezrozumienie wzajemnych potrzeb obu grup, utrudniona komunikacja – brak wspólnego języka, brak oferty dedykowanej dla przedsiębiorstw, biurokracja i długi okres załatwiania spraw, brak doświadczeń we wzajemnej współpracy, brak zrozumienia wzajemnych potrzeb, rozbieżność celów, brak instytucji, które mogłyby wspierać współpracę oraz brak skutecznych instrumentów wsparcia współpracy.

Do udziału w warsztacie zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu samorządu regionalnego i lokalnego.

Warsztat zostanie przeprowadzony przy użyciu metody Design Thinking. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Podczas warsztatu zostanie wykorzystany zestaw narzędzi i technik, który w efekcie pozwoli wypracować możliwe do wdrożenia rozwiązania. Celem pracy zespołu będzie wypracowanie oryginalnych rozwiązań problemów we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami. W efekcie zostanie opracowany raport, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji. Zawarte w nim rekomendacje zostaną wykorzystane do planowania działań usprawniających współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Warsztat poprowadzi Pan Paweł Chrapowicki, który jest dyrektorem Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. Jako uczestnik programu Top 500 Innovators odbył w 2012 roku stypendium na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie metodyka Design Thinking jest powszechnie wykorzystywana do rozwijania i testowania pomysłów w nowych przedsięwzięciach biznesowych. Brał udział w wielu warsztatach z zakresu tej metodologii i wykorzystuje ją skutecznie w pracy zawodowej.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 9.00-15.30. W trakcie spotkania planowana jest przerwa kawowa i obiad o godzinie 12.30.

Program spotkania obejmie następujące bloki tematyczne:

1.    Prezentacja obszarów problemowych dotyczących współpracy między przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi (instytutami badawczymi, uczelniami wyższymi)

2.    Empatyzacja – prezentacja różnych punktów widzenia/interesów i celów

3.    Generowanie pomysłów

4.    „Prototypowanie”

5.    Testowanie pomysłów

6.    Przygotowanie rekomendacji dla decydentów

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 23.04.2019 roku na adres: m.galczynska@fundacja.lublin.pl . Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o decyzji w terminie do dnia 24.04.2019 roku pocztą elektroniczną. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w Warsztacie.

Formularz zgłoszeniowy