Projekt ROSIE – spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 29 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu „ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP”, w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Projekt ROSIE,  realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jest finansowany z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która ma służyć zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie idei Odpowiedzialnych Innowacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki prac Grupy Interesariuszy projektu ROSIE (Grupa zrzesza  przedstawicieli MŚP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego) nad Mapą Drogową w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w Województwie Lubelskim. Dokument ten stanowi zbiór wskazówek i rozwiązań przydatnych w procesie integrowania odpowiedzialnych innowacji ze strategiami biznesowymi MŚP i polityką regionalną. Dokument będzie aktualizowany w kolejnych fazach realizacji projektu ROSIE.