Konferencja „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyła się Konferencja „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”, w której uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. działania Ministerstwa Energii w obszarze funkcjonowania klastrów energii oraz przykładowe porozumienia na rzecz utworzenia klastrów energii, a także możliwości dofinansowania klastrów energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020. Przedstawiciele Ministerstwa Energii przedstawili podejście do klastrów energii – ich działalność powinna być zrównoważona, oparta na współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego lub o własną sieć. Model współpracy powinien być opłacalny ekonomicznie dla wszystkich stron współpracujących w ramach klastra – model win-win. Klastry energii powinny być w przyszłości ważnym komponentem systemu społeczno-gospodarczego i powinny być ciekawą ofertą szczególnie dla terenów słabo zurbanizowanych. Do końca roku zostanie opracowany Pakiet dla energetyki rozproszonej, w którym znajdą się istotne zapisy dot. klastrów energii. Ministerstwo Energii planuje przeprowadzić certyfikację klastrów energii i wspierać rozwój pilotażowych klastrów. Konkurs na wybór klastrów energii zostanie ogłoszony w lipcu 2017 roku. Wnioski przyjmowane będą do 30.09.2017 roku. Lista pierwszych certyfikowanych klastrów zostanie ogłoszona do końca listopada 2017 roku. Planowane jest także rozszerzenie grupy prosumentów o przedsiębiorców oraz zniesienie umowy kompleksowej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, że w UE jest około 2500 społeczności energetycznych, które działają w różnych formach prawnych. Podkreślił pionierską rolę Polski w tworzeniu klastrów energii. Zwrócił uwagę że dla rozwoju takich inicjatyw, związanych z realizacją inwestycji w zakresie OZE, kluczowa jest akceptacja społeczna projektów inwestycyjnych. Klastry mogą stać się bardzo ważnym elementem transformacji energetycznej. Mogą aktywizować konsumenta, który jest bardzo ważny w łańcuchu współpracy w ramach klastra energii. Potrzebna jest także regulacja klastrów na poziomie UE, określenie definicji oraz interakcji między klastrami i operatorami sieci dystrybucyjnych. W dalszej części spotkania odbył się panel dyskusyjny nt. koncepcji klastrów energii w Clean Energy Package. Paneliści zwrócili uwagę na potrzebę zmniejszenia barier legislacyjnych, rozwój klastrów energii w oparciu o rentowny model biznesowy, który powinien być zidentyfikowany, konieczność zmniejszenia opłat za przesył w rachunku elektrycznym, tam gdzie działać będą klastry, konieczność oceny potencjału powstającego klastra, jako czynnika determinującego powodzenie przedsięwzięcia, ustalenie zasad i modelu współpracy z OSD, konieczność zapewnienia stabilnego działania systemu SD i bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji, gdy będą powstawały klastry energii na poziomie lokalnym.

Materiały z konferencji